Retrafo BV
Ploeg 8
7671NE Vriezenveen
Nederland

PRIVACY STATEMENT

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Retrafo Cast Resin Transformer Technology BV (hierna te noemen Retrafo BV)

Retrafo BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij waarderen u vertrouwen in ons enorm. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy statement is onder meer van toepassing op onze websites en alle (commerciële) relaties.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Retrafo BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons- bedrijfsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam

- Afdeling

- Contactpersonen

- Adresgegevens

- Telefoonnummers

- E-mailadressen

- BTW nummer

Website

Domeinnamen voor onze website zijn www.retrafo.nl  www.resitra.nl  www.resitra.com

Foto’s of afbeeldingen op de website zijn voornamelijk eigengemaakte beelden. Op deze beelden zijn geen verwijzingen te zien naar de herkomst of eigenaar van het afgebeelde onderwerp. Afbeeldingen zijn voornamelijk bedoeld ter informatie of verduidelijking. Mochten afbeeldingen herkenbare danwel inbreuk op de privacy makende informatie bevatten, verzoeken we U dit middels het mailadres retrafo@retrafo.nl kenbaar te maken waardoor we actie kunnen ondernemen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Retrafo BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van geleverde diensten en/of bestellingen en de daaropvolgende facturering

- Verzenden van informatie bijv. Uw bestelling of onderhoudsafspraken

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Retrafo BV bewaart uw persoonsgegevens net zo lang totdat u aangeeft dat wij uw gegevens moeten verwijderen. Wij kunnen hier geen strikte termijn aan vast hangen, mede omdat er jaren overheen kunnen gaan tijdens het aanschaffen en onderhouden van bijvoorbeeld transformatoren en deze data van belang kan zijn om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Retrafo BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Tenslotte kan Retrafo BV uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Retrafo BV maakt geen gebruik van cookies op haar websites. Ook worden geen technieken gebruikt om analyses uit te voeren betreft het surfgedrag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons- of bedrijfsgegevens gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Retrafo BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar retrafo@retrafo.nl

Retrafo BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Retrafo BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons mailadres  retrafo@retrafo.nl

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website of via directe berichtgeving aan u. De datum van de laatste update staat onder vermeld.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen naar: retrafo@retrafo.nl

Vriezenveen, 25 mei 2018

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op woensdag 25 mei 2018.

2009 - 2010 www.retrafo.nl | typefouten en prijswijzigingen voorbehouden
sitemap | Webhosting - LB-Media